کتاب فطرت
مجموعه من دیگر ما

  مجموعه من دیگر ما

  این دوره شامل کتاب های زیر میباشد:

  کتاب اوّل: جوجه‌های رنگی و بچه‌های فرنگی (مشکلات پیش روی تربیت در دنیای امروز)

  کتاب دوم: خارهای گل شده و گل‌های خار شده (نقش محبّت در تربیت فرزند)

  کتاب سوم: پرنده‌های در قفس و کودکی‌های نارس (نقش آزادی در تربیت فرزند)

  کتاب چهارم: بازی‌های عسلی و عسل‌های بدلی (نقش بازی در تربیت فرزند)

  کتاب پنجم: قاب سراب‌نشان و بیداری خواب‌نشان (نقش تلویزیون در تربیت فرزند)

  کتاب ششم: بازی روی ابر خیال و کودکی‌های رو به زوال (نقش بازی‌های رایانه‌ای در تربیت فرزند1)

  کتاب هفتم: ارتش رایانه‌ای و نوازش تازیانه‌ای (نقش بازی‌های رایانه‌ای در تربیت فرزند2)

  کتاب هشتم: بازی بازوی تربیت  (ضمیمۀ کتاب چهارم: 140 بازی از دوران نوزادی تا جوانی)

  قیمت 110500
  نظرات